Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam
Cập nhật ngày 30/12/2018, GMT+7, Hà Nội
Văn bản mới ban hành

Tìm kiếm nâng cao

Ký hiệu:
Ngày Ban Hành:
Cơ Quan Ban Hành:
Người Ký:
Trích Yếu:
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2 01/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa 01/11/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Nguyễn Nhật 01/2019/TT-BGTVT
3 01/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa 01/11/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Nguyễn Nhật 01/2019/TT-BGTVT
4 49/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu Kilômét - địa danh và cách ghi ký tự, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 09/11/2018 Chính phủ Nguyễn Nhật 49/2018/TT-BGTVT
5 18/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 04/11/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Nguyễn Nhật 18/2018/TT-BGTVT
6 17/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền 04/09/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Nguyễn Văn Công 17/2018/TT-BGTVT
7 38/2017/NĐ-CP Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn 04/04/2017 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 38/2017/NĐ-CP
8 26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa 08/02/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 26/2017/TT-BGTVT
9 12/2016/TT-BGTVT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2015/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 06/09/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 12/2016/TT-BGTVT
10 25/2016/TT-BGTVT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 64/2014/TT-BGTVT NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 10/03/2016 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Trương Quang Nghĩa 25/2016/TT-BGTVT
11 22/2016/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THỦY PHI CƠ, SÂN BAY CHUYÊN DÙNG TRÊN MẶT NƯỚC, BÃI CẤT, HẠ CÁNH TRÊN MẶT NƯỚC 09/01/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 22/2016/TT-BGTVT
12 78/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 07/01/2016 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 78/2016/NĐ-CP
13 4360/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 12/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 4360/QĐ-BGTVT
14 47/2015/QĐ-TTg Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa 10/05/2015 Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 47/2015/QĐ-TTg
15 48/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa 01/01/2015 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng 48/2014/QH13
16 66/2014/TT-BGTVT Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và biên giới 11/12/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 66/2014/TT-BGTVT
17 51/2005/NĐ-CP Về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa 04/11/2005 Chính phủ Phan Văn Khải 51/2005/NĐ-CP
18 29/2005/NĐ-CP Về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa 03/10/2005 Chính phủ Phan Văn Khải 29/2005/NĐ-CP
19 47/2005/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa 06/08/2005 Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Chí Trung 47/2005/TT-BTC
20 51/2015/QĐ-TTg Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Hoàng Trung Hải 51/2015/QĐ-TTg
21 1818/QĐ-BGTVT Về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam Bộ/cơ quan ngang bộ Hồ Nghĩa Dũng 1818/QĐ-BGTVT
22 970/QĐ-BGTVT Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia Bộ/cơ quan ngang bộ Hồ Nghĩa Dũng 970/QĐ-BGTVT
23 15/2008/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Hồ Nghĩa Dũng 15/2008/QĐ-BGTVT
24 46/2017/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 46/2017/QĐ-TTg
25 50/2014/TT-BGTVT REGULATING MANAGEMENT OF INLAND PORTS, HARBORS Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 50/2014/TT-BGTVT
26 4409/QĐ-BGTVT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 4409/QĐ-BGTVT
27 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 132/2015/NĐ-CP
28 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 24/2015/NĐ-CP
29 111/2014/NĐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 111/2014/NĐ-CP
30 93/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 93/2013/NĐ-CP
31 57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 57/2013/NĐ-CP