Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam 2017
Cập nhật ngày 11/10/2017, GMT+7, Hà Nội
Văn bản mới ban hành tiếng anh
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tài liệu đính kèm tiếng việt
2 66/2014/TT-BGTVT REGULATING PASSENGER TRANSPORT OF LUGGAGE, BAGGAGE SENT BY HIGH SPEED VESSELS BETWEEN PORTS, HARBORS, WATER AREAS INLAND WATERWAY OF VIETNAM AND CROSS-BORDER 11/12/2016 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đinh La Thăng 66/2014/TT-BGTVT
3 12/2016/TT-BGTVT INSTRUCTIONS ON A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 132/2015/NĐ-CP DATED DECEMBER 25, 2015 STIPULATING PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN INLAND WATERWAY TRAFFIC 06/09/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 12/2016/TT-BGTVT
4 25/2016/TT-BGTVT ON AMENDMENTS TO ECONOMIC - TECHNICAL NORMS FOR THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF INLAND WATERWAYS AS DEFINED IN THE CIRCULAR No 64/2014/TT-BGTVT DATED 10 NOVEMBER 2014 BY MINISTER OF TRANSPORT 10/03/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 25/2016/TT-BGTVT
5 22/2016/TT-BGTVT REGULATIONS ON MANAGEMENT OF ACTIVITIES OF SEAPLANES, SEAPLANE BASES, WATER AREAS FOR TAKEOFFS AND LANDINGS 09/01/2016 Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 22/2016/TT-BGTVT
6 69/2015/TT-BGTVT Regulation on dredging of inland waterways, port water area, inland wharves combining gathering all products 11/09/2015 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đinh La Thăng 69/2015/TT-BGTVT
7 61/2015/TT-BGTVT Regulating goods transport on inland waterway 11/02/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 61/2015/TT-BGTVT
8 61/2014/TT-BGTVT Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa 11/07/2014 Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 61/2014/TT-BGTVT
9 20/2016/TT-BGTVT AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF MINISTER OF TRANSPORT’S CIRCULAR No. 66/2014/TT-BGTVT DATED NOVEMBER 12, 2014 STIPULATING PASSENGER, CARGO AND CONSIGNMENT TRANSPORT BY HIGH-SPEED PASSENGER CRAFT BETWEEN PORTS, WHARVES AND WATERS WITHIN VIETNAM’S INTERNAL AND CROSS-BORDER WATERS Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 20/2016/TT-BGTVT
10 19/2016/TT-BGTVT ON CHANNEL SURVEYING FOR THE MANAGEMENT AND NOTIFICATION OF INLAND WATERWAY CHANNELS Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 19/2016/TT-BGTVT
11 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC INSTRUCTIONS ON DETERMINATION AND CONTROL OF PRICES OF PRODUCTS AND SERVICES FOR PUBLIC USE IN MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF INLAND WATERWAYS ORDERED BY STATE USING CENTRAL BUDGET Bộ/cơ quan ngang bộ Nguyễn Hồng Trường - Trần Văn Hiếu 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC
12 15/2016/TT-BGTVT ON INLAND WATERWAY MANAGEMENT Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 15/2016/TT-BGTVT
13 50/2014/TT-BGTVT REGULATING MANAGEMENT OF INLAND PORTS, HARBORS Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Đinh La Thăng 50/2014/TT-BGTVT
14 80/2014/TT-BGTVT REGULATING PASSENGER TRANSPORT, LUGGAGE, BAGGAGE SENT ON INLAND WATERWAY Bộ/cơ quan ngang bộ Đinh La Thăng 80/2014/TT-BGTVT